حسابرس

خدمات حسابرسی

کنترل های کاربردی حسابرسی - داراییهای ثابت مشهود

                                                                                                                 

 کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل                    

 

   

   شماره کنترل                شرح کنترل                 عدم رعایت

ü    =1  کنترل امضاء ها                                           1

ü   2= کنترل محاسبات                                                      2

ü    3=کنترل بادستورالعمل تفکیک هزینه های سزمایه ای                 3

ü    4= کنترل بابرگ درخواست خرید کالا                                  4

ü    5= کنترل باصورت حساب فروشنده                                    5

ü    6= کنترل ممهورشدن مدارک به مهر"باطل شد"                        6

ü    7=کنترل بابرگ حواله انباریارسیدوحواله مستقیم                       7

ü    8=کنترل باآئین نامه معاملات                                            8

ü    9=کنترل کسرکسورقانونی(بیمه ومالیات)ازکارهای                     9

ü          حق الزحمه ای

ü    10=کنترل ارتباط هزینه های سرمایه ای بافعالیت شرکت             10

ü    11=کنترل کفایت اسناد ومدارک                                        11

ü    12=کنترل ارتباط بادوره مالی                                          12

ü    13=کنترل اعتبارمدارک                                                  13

ü    14=کنترل ثبت صحیح حسابداری                                       14

ü    15=کنترل هزینه های سرمایه ای دارای قراردادبامفاد                 15

          قراردادواستخراج خلاصه قرارداد 

ü    16=دارائی های درجریان تکمیل طبق پیش بینی وکارانجام           16

ü          شده ازنظرریالی وفیزیکی

 

    

 

     

                                                                             

                                       

ü    17=درصدپیشرفت فیزیکی دارائیهای درجریان تکمیل با             17

         گزارشات دریافتی که به تیید قسمت فنی ومقامات مجازرسیده باشد

ü    18=کنترل تعیین بدهی های احتمالی ازمحل ایجاددارائیها               18

           (بیمه ومالیات و......)

ü    19=کنترل احتساب هزینه های دستمزد سربارومواد مصرفی به       19

          قیمت تمام شده درشرکت.

ü    20=کنترل داشتن دستورالعمل انتقال دارائی های درجریان             20 

                تکمیل به دارائیهای ثابت واعمال آن درشرکت

ü    21=کنترل تهیه صورتجلسه تکمیل وتحویل وتحویل                    21

               دارائیهای درجریان تکمیل{باامضاء مسئولین فنی شرکت

            وتکمیل کننده(سازنده)} که ساخت آنها به اتمام رسیده و

            صدورسندحسابداری جهت انتقال به دارائیهای ثابت.

ü    22=کنترل مشخص نمودن تاریخ بهره برداری ازدارائیهای           22

          درجریان ساخت تکمیل شده جهت احتساب هزینه استهلاک                       

ü    23=کنترل تفکیک قیمت عرضه(زمین)وعیان (ساختمان)از           23

        یکدیگروارائه آن درجدول یادداشت دارائیهای ثابت طبق صورت                                                         های مالی بصورت جداگانه                                               

ü    24=کنترل داشتن لیست(دفتر)اموال.                                       24

ü    25=کنترل داشتن کارت تعمیرات دارائیها(ماشین آلات                   25

           ساختمان-وسایل نقلیه......)                

ü    26=کنترل احتساب ذخیره برای دارائیهای مسروقه                      26

           ومفقوده                                                           

ü    =27کنترل مشخص نمودن دارائیهای بلااستفاده و                        27

            احتساب استهلاک معادل30%نرخ استهلاک وپرس وجواز

          مسئولین مبنی برعلت عدم استفاده ازدارائیهای راکدوتصمیم گیری

           درارتباط باآنها.

ü    28=کنترل پوشش بیمه ای دارائیها بشرح زیر:                     28        

    

 قیمت تمام شده1- ارزش دفتریارزش بیمه شده 2طبق بیمه نامهکسر اضافه پوشش 1-2=3بیمه ای – شماره وتاریخ بیمه نامه – تاریخ پایان

   بیمه نامه.

      درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا"درصورت استفاده.              

      ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکر شود

 

 

 

  ü    29=کنترل نرخ استهلاک مندرج درصورت های مالی بانرخ های مورد               29 

                استفاده درشرکت(بانمونه برای هرکدام)وقانون مالیات ها             

   ü    30=انجام کنترل های اقلام نمونه انتخابی طلق چک لیست انتخابی                  0  3  

  ü    31=مشاهده عینی اسنادمالکیت زمین وساختمان ووسایل نقلیه و                      31

          قراردادن رونوشت آنهادرپرونده دائم وبه روزآوری آنهادر

          هردوره رسیدگی                                                    

   ü   32=کنترل استخراج اقلام فروخته شده بشرح زیر:                                        32

           قیمت تمام شده-ذخیره استهلاک-ارزش1دفتری-قیمت2فروش-

           سود(زیان)1-2=3

ü      33=کنترل اضافات ذخیره استهلاک باهزینه استهلاک                                     33

ü      34=تهیه صورتخلاصه اضافات دارائیهای ثابت ودارائیهای در                          34

          جریان تکمیل                                                            

   ü   35=مشاهده عینی کلیه وسایل نقلیه وانجام کنترل های لازم طبق چک                35

          لیست مربوطه                                                       

ü      36=کنترل قیمت تمام شده وذخیره استهلاک طبق دفاتر باقیمت تمام                   36

          شده وذخیره استهلاک طبق صورت ریز اموال(دفتراموال)درپایان دوره

ü      37=دریافت لیست دارائیهای اسقاط شده طبق دفتراموال وخارج                       37

            نمودن قیمت تمام شده آنهاازدفاتر

ü      38=کنترل رعایت آئین نامه اجرائی ماده138ق.م.م.درارتباط باپروژه –             38

           های طرح وتوسعه وافزایش ظرفیت وکنترل پروژه باطرح توجیهی

           مصوب مجمع وهیات مدیره وکنترل درصدپیشرفت فیزیکی-ریالی

          --وزمانی باطرح مصوب.                                             

ü      39=استخراج سیستم خریدوایجاددارائیهای ثابت ودارائیهادرجریان         39                تکمیل وقراردارن آن درپرونده دائم

ü      40=استخراج تعهدات سرمایه ای بشرح زیر:                                              40

          تعهدات سرمایه ای=هزینه های انجام شده قطعی سرمایه ای-مبلغ قرارداد

41=تکمیل برنامه رسیدگی آزمون رعایت دارائیهای ثابت درپرونده دائم                41

ü      42=تکمیل جدول دارائیهای ثابت یادداشت های صورتهای مالی                    42

ü           43= تکمیل پرونده دائم دارائیهای ثابت بشرح زیر:

    1-صورتخلاصه اموال غیرمنقول(زمین وساختمان)طبق صورت ریز

   اموال

    ردیف-کدحساب-کداموال-تاریخ خرید/فروش-مشخصات ملک-عطف-بهای تمام شده-بهای تمام شده فروش/واگذاری-  مانده طبق دفاتر درپایان دوره-

  نرخ(مبنای)استهلاتک – مورداستفاده(خدماتی-تولیدی-اداری)-مشخصات

سندمالکیت- کنترل دروثیقه نبودن

      2- صورتخلاصه دارائیهای ثابت مشهود(ماشین آلات-تاسیسات-وسایل نقلیه)طبق صورت ریزاموال

    ردیف –کدحساب – کداموال – تاریخ خرید/فروش – مشخصات دارائی- عطف- بهای تمام شده –بهای تمام شده فروش/واگذاری –مانده طبق دفاتردرپایان دوره –نرخ(مبنای)استهلاک –مورداستفاده(خدماتی-تولیدی-اداری)کنترل دروثیقه نبودن

     3-صورتخلاصه دارائیهای ثابت نامشهود(سرقفلی-حق الامتیازها و........)

طبق صورت ریزاموال

 

 

ردیف- کد- تاریخ خرید/فروش –مشخصات دارائی –عطف –بهای تمام شده –بهای تمام شده فروش/واگذاری –مانده طبق دفاتردرپایان دوره –نرخ(مبنای)استهلاک – مورداستفاده(خدماتی-تولیدی-اداری)-مشخصات سندمالکیت- کنترل دروثیقه نبودن.

ü      44=مشاهده عینی دارائیهابه خصوص دارائیهایاپروژه های درجریان تکمیل

                                                                              44                                                                            

ü   45=کنترل رعایت مقررات مربوط به پروژه ها جهت استفاده ازمعافیتها/جوایز/مزایاو....قانونی                                         45                                     

 ü    46 =کنترل مطابقت صورت ریز تعدادخطوط تلفن مندرج درحساب

       سایردارائیهای نامشهودباتعدادقبوض تلفن بنام شده که هزینه های آن توسط شرکت پرداخت میشود(حساب هزینه ها)                                                                       46

  ü    47=کنترل کسرمالیات فروش دارائیها(زمین وساختمان)طبق ماده59ق.م.م.و احتساب ذخیره برای آن(سایر بستانکاران دارائی -بنرخ75/18%مبلغ فروش)                                                                                      ۴۷                      

      

ü      48=کنترل تفکیک خریدهای نقدی وغیرنقدی                                               48

ü   49=کنترل مانده کلیه کاربرگهاباآخرین ترازدریافتی درپایان رسیدگی-عطفگذاری  متقابل-تعیین ماهیت اقلام رسیدگی نشده درترازحسابها                                   49

ü   50=کنترل جمع اضافات استهلاک مندرج درجدول دارائیهای ثابت باهزینه استهلاک مندرج دریادداشت های هزینه وهزینه استهلاک مندرج درصورت تعلیق.                                                                                             50       

 

 

 

 

  کنترل های اقلام نمونه انتخابی لیست(دفتر)اموال

 شماره کنترل                          شرح کنترل                         عدم رعایت

ü     1=مشاهده عینی                                                             1

ü     2=کنترل محل استقرارواقعی باکارت اموال                             2                                                      

ü     3=کنترل محل استقرارواقعی بالیست اموال                            3

ü     4=کنترل محل کارت تعمیرات{انتقال هزینه های تعمیرات            4                                 اساسی ازکارت تعمیرات(دفاتر)به کارت اموال}                   

ü     5=کنترل محل پلاک اموال                                                5

ü     6=کنترل  مشخصات استفاده کننده واقعی باکارت اموال              6

ü     7=کنترل محل استقراربامرکزهزینه                                    7

ü     8=کنترل محافظت صحیح ازدارائی                                    8

ü     9=کنترل داشتن لوازم اطفاء حریق درمحیط استقرار                9

          دارائی

ü     10=کنترل محاسبات استهلاک مندرج درکارت اموال              10

ü     11=کنترل نرخ وروش استهلاک طبق کارت اموال                11

ü            باآئین نامه استهلاکات قانون مالیاتهای مستقیم

ü     12= کنترل قیمت تمام شده وذخیره استهلاک دارائی طبق کارت اموال بالیست(دفتر)اموال                                                                   12     

        

 

            كنترل های پوشش بیمه ای وسایل نقلیه

  

 

 دررابطه باپوشش بیمه ای وسایل نقلیه جدول زیر از صاحب کاردریافت شود:

کدحساب

شرح(نام اتومبیل)

شماره شهربانی

بهای تمام شده

ارزش دفتری

 

 

 

 

 

جمع

ادامه جدول:

ارزش بیمه شده

شماره وتاریخ بیمه نامه

کسری پوشش بیمه ای

تاریخ پایان بیمه نامه

 

 

 

 

جمع

نسبت به جدول فوق کنترل های زیراعمال شود:

شماره کنترل                      شرح کنترل                    عدم رعایت

T=کنترل جمع عمودی

C.C=کنترل جمع افقی

ü              1=کنترل بامانده طبق دفاتر(بهای تمام شده                   1

ü              2=کنترل بامانده طبق سیستم (دفتر)اموال                     2

ü              3=کنترل باصورتهای مالی(بهای تمام شده+ارزش دفتر  3

           -ی)

ü              4=کنترل بابیمه نامه های بدنه(رونوشت بیمه نامه ها    4

            ضمیمه شود)

ü              5=کنترل بابیمه نامه شخص ثالث                            5

ü              6=کنترل ثبت هزینه بیمه دردفاتر(اصلاح حساب         6

           پیش پرداخت بیمه)

ü              7=کنترل شماره شهربانی باشناسنامه خودرو,بیمه     7

            بدنه وشخص ثالث

ü              8=کنترل تاریخ پایان بیمه نامه طبق جدول فوق  با    8

            بیمه نامه.

  

ü              9=کنترل هزینه بیمه وسایل نقلیه ثبت شده دردفاتر     9

           بااسنادمالکیت(شناسنامه خودرو)- پرونده دائم.        

 

                                        کنترل های وسایل نقلیه درمشاهده عینی

  

شماره   کنترل                             شرح کنترل                      عدم رعایت                                                      

ü            1=کنترل شماره شهربانی خودروبااصل شناسنامه              1 خودرو                                                       

ü            2=کنترل شماره شاسی خودرو با  اصل شناسنامه             2   خودرو                                                 

ü            3=کنترل شماره موتور خودرو با اصل شناسنامه                 3     خودرو                                                 

ü             4=کنترل مشخصات خودرو طبق کارت اموال بااصل            4    شناسنامه   خودرو                                      

ü             5=کنترل مشخصات استفاده کننده(تحویل گیرنده)واقعی        5   باکارت اموال                                            

ü             6=کنترل صورت جلسه تحویل خودرو به استفاده          6    کننده                                                     

ü             7=کنترل لوازم تحویلی طبق صورت جلسه با لوازم         7   موجوددرخودرو                                                                                   

ü             8=کنترل بیمه شخص ثالث ومدت اعتبار آن (مشاهده    8  عینی)                                                                                                   

ü             9=کنترل داشتن برگ معاینه فنی        9  خودرو                                                                                                                     

ü             10=کنترل مجهز بودن خودرو به لوازم اطفای         10   حریق                                                                                                

ü             11=کنترل داشتن کارت تعمیرات         11  خودرو                                                                                                                

12=کنترل داشتن دستورالعمل تحویل وتحویل     12  

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 14:7  توسط قربان زرین  |